اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

چهارمین کنفرانس ملی شهری برگزارشد

کابل باختر 27 عقرب
چهارمین کنفرانس ملی شهری به ابتکار وزارت شهرسازی و مسکن با سخنان رئیس جمهوردرارگ گشایش یافت.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر،این کنفرانس به هدف استفاده از دست آوردهای تحقیقاتی و دستیابی به آخرین یافته های پژوهشی ، ایجاد انسجام هماهنگی میان نهاد های علمی و اجرایی ، استفاده از تجربه های دانشمندان ، مدیران و شهرسازان دربهبود وضیعت شهری، دستیابی به راهکارها و پیشنهاد ها جدید برای بیرون رفت از وضیعت فعلی و عطف توجه مسولین دست اندرکاردربخش شهری درقبال عرضه خدمات شهری و مسولیت پذیری درمقابل نهادینه سازی مسولیت های شهروندی ، ترویج فرهنگ شرنشینی از راه گفتمان برگزارشده است.
رئیس جمهوردراین کنفرانس پیرامون مسایل مختلف شهری تماس گرفته گفت که یکی از ویژه گی های این کنفرانس درهماهنگی نهادها جامعه مدنی با شورای مردمی و ادارات دولتی نهفته است. او گفت که چالش های موجود شهری نیازمند تحلیل و ارزیابی همه جانبه دارد " وضیعت فعلی شهرکابل قابل تحمل نیست".
رئیس جمهوردرین راستا به ساختمان های غیرمعیاری و نبود پاکی و صفایی درشهرتماس گرفت.
رئیس جمهورهمچنان درسخنرانی خود ازشهردارهای میمنه ، مهترلام بابا ، چاریکار، قندهار، لشگرگاه ، گردیز و خوست تمجید کرد.
سومین کنفرانس ملی شهری در ماه عقرب سال گذشته درکابل برگزارشد.
کاراین کنفرانس دو روز دیگرادامه دارد. فهیم

مشاهده در منبع اصلی