اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

تأملات به هنگام در جنگ کنونی افغانستان

جنگ کنونی افغانستان را اگر به صورت یک "متن"مدنظر بگیریم مولفه های آن گوناگون اند.
1- رادیکالیزم دینی در برابر جلوه های تهاجمی ی فرهنگ غربی،-فرهنگ بیگانه. در این میدان نبرد، کم یا زیاد، آدم ها وجنگ جویانی از گروه های مختلف قومی حضور دارند. از بدخشان تا نیمروز.
2- جنگ تریاک و مواد مخدر. تولید کنندگان و قاچاقچیان متعلق به اقوام مختلف افغانستان اند. کم یا زیاد.
3- جنگ طبقاتی. جنگ میان فقر و ثروت. استثمار شوندگان و استثمار کنندگان.
4- جنگ نیابتی قدرت های بزرگ بر سر منافع.
5- جنگ.هویتی-فرهنگی. این جنگ کاملا قومی است. شوونیست های پشتون می خواهند با حذف هویت وحذف یا تضعیف کامل هویت و زبان اقوام دیگر سلطه ی فرهنگی و در نهایت سلطه ی سیاسی خود را به عنوان قوم حاکم کامل بسازند. در این میدان نبرد اکثریت قاطع و قریب به اتفاق پشتون ها در یک سنگر قرار دارند.با هر سمت وسو، تقسیمات قبیله ای و اندیشه و ایدیولوژی ای.

به بیان جامعه شناسان ای مانند مالشوویچ بی عدالتی فرهنگی در عمل کنش گران اجتماعی و سیاسی اگر نتواند در متنی از یک ساختار عادلانه به صورت دموکراتیک و اقناعی حل گردد و پاسخ پیدا کند به نبرد خونین سیاسی تبدیل می شود. و می تواند بسیاری از مولفه های جنگ را تحت تاثیر قرار بدهد.

حکمتیار در چادر لویه جرگه گفت: جنگ افغانستان جنگ میان اقوام است به خصوص جنگ میان دو قوم است. اگر مبتنی بر نظریه های جامعه شناسی و سیاست شناسی نبرد فرهنگ ها را به عنوان یک مولفه بپذیریم، که مصداق عینی آنرا در افغانستان هم اکنون شاهد هستیم و در شورای ملی هم میبینیم،(بحث تذکره و زبان)حکمتیار حرف بسیار درستی گفته است. آری! در این آوردگاه(میدان مبارزات هویتی) جنگ کاملا قومی است.

مبانی معرفت شناسی جنگ قومی و مسآله ملی را، چنان که وعده داده ام در همین صفحه یا جای دیگر خواهم نوشت.
آنچه نوشته ام طرح مساله است.

از جانب دیگر من فدرالیزم را گزینه ی برای ایجاد یک افغانستان نوین و فارغ از ستمگری قومی می دانم. اما اگر به این نتیجه برسم و به لحاظ تیوریک هم مدلل گردد که هیچ راهی جز تجزیه وجود ندارد، به خدا سوگند یاد میکنم بدون کوچکترین ترس و هراس، و هرنوع پروای سود و زیان شخصی، از پشت تربیون پارلمان ضرورت تجزیه ی افغانستان را مطرح می کنم. اما بار ها گفته ام که من طرفدار تجزیه نیستم و به خاطر جلوگیری از خطر تجزیه یا تجزیه میخواهم افغانستان فدرالی شود.

لطیف پدرام

مشاهده در منبع اصلی