اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

فراغت ۵۰ تن اناث از دورۀ کارآموزی در ولایت کندز

در برنامه های کارآموزی که به منظور اندوختن تجربه، بهبود قابلیت استخدام آنها و شمولیت زنان در نهادهای دولتی، در ولایت کندز برگزار گردید، ۵۰ تن اناث فراغت حاصل نمودند.
نفیسه یکی از شاملین دورۀ کارآموزی گفت: “با اشتراک در آموزش نظری و کار در مستوفیت من تواناییها و مهارتهای کار در ادارات دولتی و سایر سازمانها را فراگرفتم. من بخاطر این فرصت خیلی سپاسگذارم”.
 یک اشتراک کنندۀ دیگر برنامه بنام نظیفه اضافه نمود: “من خیلی سپاسگذارم که پروگرام همکاری افغان-آلمان این برنامه را سازماندهی نمود. امیدوارم که چنین پروژه ها بخاطر حمایت از زنان و دختران در کندز ادامه یابد”.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان به حمایت پروگرام مذکور برنامۀ کارآموزی برای محصلان اناث را پیاده نمود که برای مدت شش ماه ادامه داشت.
 در جریان سه ماه اول ۵۰ تن اشتراک کنندۀ اناث آموزش نظری فراگرفتند که شامل موضوعات چون قانون خدمات ملکی و اصول منجمنت دفترداری بود.
 نیمۀ دوم دورۀ کارآموزی شامل کارهای عملی در شعبات مختلف خدمات عامۀ کندز بود. در این مرحله شاملین دورۀ کارآموزی تجارب باارزشی کسب نمودند و امکان یافتند که اندوخته های جدید خویش را در عمل پیاده کنند.
چهار تن از شاملین برنامۀ کارآموزی توانستند خود شان کار بدست بیاورند که دو تن آنها در مکاتب دولتی و دو تن دیگر آنها در شرکتهای خصوصی استخدام شدند.

مشاهده در منبع اصلی