اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

تاکید برتقویت آزادی بیان درهرات

شهرهرات 26 عقرب باختر
مسولان درولایت هرات از اراده قوی شان به خاطرتقویت آزادی بیان وحمایت ازفعالیت آزاد رسانه هاتاکید دارند.
همزمان باختم نخستین کنفرانس ولایتی تقویت رسانه های محلی درولایت هرات ، مسولان ازتداوم برگزاری چنین برنامه ها به خاطرارتقای توانمندی مسئولان روابط عمومی ادارات خبرمیدهند.
درين کنفرانس چهار روزه  شماری ازسخنگویان ومسئولان روابط عمومی ریاست ها شرکت داشتند که زیرنظرمربیان ورزیده آموزش دیدند.
هدف  ازبرگزاری این کنفرانس تسهیل امور اطلاع رسانی ، ارتقای توانایی مسلکی سخنگویان ومسئولان روابط عمومی ودرنهایت تقویت رابطه اصحاب رسانه هاباادارات دولتی به خاطردسترسی آسان به معلومات اعلام كردند
جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات ضرورت  به برقراري روابط بهتر با رسانه ها به خاطرتقويت نظارت وتامين شفافيت وتقویت چرخه اطلاعات ازطریق برگزاری چنین کنفرانس هارا جدی خواند.
او اعلام کرد که مقام ولایت متعهد به فراهم آوري تسهيلات به خبرنگاران است.
درین میان شرکت کننده گان این کنفرانس نیز راه اندازی چنین برنامه هایی را درتقویت رابطه بخش های روابط عمومی باخبرنگاران مهم خواندند.
این نخستین کنفرانس ولایتی تقویت اطلاع رسانی درسطح محلات میباشد که به ابتکارمقام ولایت هرات راه اندازی شد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی