اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

تنگی تاشفرغن ازسوی بانک انکشاف آسیایی باز سازی شد

تنگی تاشقرغان ولسوالی خلم ولایت بلخ که سه سال پیش در اثر سیلاب های ویرانگر تخریب شده بود،با هزینه ۱۷۱ میلیون افغانی ازسوی بانک انکشاف آسیایی باز سازی گردید.
مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، درسفرش به بلخ گفت این جاده که چهار ولایت شمالی را با مرکز کشور وصل میسازد، از لحاظ اقتصادیبرای ولایات شمال نقش مهمی دارد.
آقای کریمی همچنین گفته است که ۷۰ پروژه دیگر نیز درکنار ساخت جاده تنگی تاشقرغان، ازسوی انکشاف آسیایی دربخش های ترانسپورت و زراعت تمویل گردیده است.
آقای کریمی گفت"تمویل کننده همین ۷۰ پروژه که در سکتور های ترانسپورت و آشامیدنی و آبیاری می باشد همه از وی برنامه انسجام ساحوی انکشاف دهات و تمویل کننده آن بانک انکشاف اسیایی وحکومت افغانستان است."
با این حال وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان میپذیرد که آزمون های در قسمت نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافی در کشور وجود دارد.

مشاهده در منبع اصلی