اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

اين كرزی بود كه احمدزی را بر گرده های مردم حاکم کرد

مبارزه سياسي ما عليه حكومت فاسد كابل به منظور آوردن اصلاحات و تغيير مثبت است نه برگشت به دوره سياه و فسادزاي حامد كرزي. اين حكومت اگر فاسد و مافيايي است، محصول 14 سال زمامداري فسادپيشه كرزي است.

اگر راندن غني احمدزي و آوردن حامد كرزي راه به سعادت مي برد، يك انتظار باطل و خواب پريشان خواهد بود. هر چه امروز مي كشيم محصول دوره كرزي (خان قبيله) است. اين كرزي بود كه احمدزي را بر گرده هاي مردم حاكم ساخت و از يك آدم بي ريشه كه خواب رياست جمهوري را هم نديده بود، ریيس به اصطلاح جمهور ساخت.

انتخابات رياست جمهوري پيشرو بايد و بايد در مطابق به تاريخ آن برگزار گردد تا اينبار مردم خود سرنوشت خويش را تعيين كنند. اينبار شانسي براي تكنوكرات هاي كاذب غربي و مشاورين يونيكال ياري نخواهد كرد. اينبار مردم خود سرنوشت خود را تعيين خواهند كرد و يك مرد صادق از ميان توده ها زمام كشور را بدست خواهد گرفت.

معترف

مشاهده در منبع اصلی