اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

دختران غوری برق می خواهند

دختران غوری برق می خواهند تا در نور آن درس بخوانند، داکتران غور برای تداوی مریضان خود نیاز به روشنایی دارند، دهقان های غوری سرک می خواهند تا محصولات خود را به بازار برسانند و زنان غور برای فرزندان خود مکتب و کلینیک می خواهند. در یک کلمه، غور توسعه می خواهد.

در مملکت 30 میلیونی که در یک و نیم دهه گذشته بیشتر از 160 میلیارد دالر به آن سرازیر شده است، این خواست زیادی نیست. سرک هرات-غور و بند برق پوزه لیچ ولایت غور سال ها است فقط در حد وعده انتخاباتی باقی مانده و مردم این ولایت بعد از گذشت سال ها هنوز هم روزهای مشقت باری را سپری می کنند.

پنج روز از اعتراضات بر حق مردم غور در زیر باران و سرمای شدید می گذرد. حکومت باید هرچه زودتر با محترم شمردن حق اعتراض شهروندان کشور، به صدای هزاران شهروند غوری ما توجه نموده و پروژه هایی که برای مردم این خطه باستانی وعده کرده است، بدون معطلي اجرایی کند. از همه عدالتخواهان نیز می خواهم با این فریاد دادخواهي همنوا شوند.

ناهید فرید

مشاهده در منبع اصلی