اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

تادامچی یاماما تو رییس یونیما : تداوم جنگ باعث شد که ازهر چهارافغان یکی آن بیجا شود

کابل باختر/24/ عقرب
سومین سمینار علمی فرصت ها و چالش های مهاجرت امروز به ابتکاروزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان درکابل برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین سمینار سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که وزارت عودت کنندگان بدنبال مدیریت پدیده مهاجرت به صورت علمی و تخصصی میباشد تا بتواند از طریق انجام فعالیت های علمی و تحقیقی به شناسایی چالش ها و فرصت ها و راهکارهای موثرجهت استفاده و تدوین وانکشاف پالیسی ها و قوانین مرتبط به مهاجرت اقدام نماید.
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان افزود ، با توجه به طولانی شدن جنگ و نا امنی درکشور ما که درحال وارد شدن به چهلمین سال آن هستیم ، پیامدهای انکار ناپذیر آن افغانستان  را به صورت وسیع متاثر ساخته واز جمله بیش از ده میلیون از شهروندان ما را درمقطع های مختلف رهسپار دیار هجرت نموده است .
بنابراین ، توجه به این مشکل توجه به سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستان است و از اهمیت حیاتی برخوردار میباشد .
وی اضافه کرد ، رسیدگی به امور مرتبط به مهاجرت و بیجا شده گی از اولویت های حکومت وحدت ملی میباشد و به این منظور کمیسیون عالی امور مهاجرت ، کمیته فرعی شورای وزیران درامور مهاجرت و کمیته اجرائی بیجا شدگان و عودت کنندگان برای دسترسی به این مأمول ایجاد شده اند.
بلخی ساحه ها و مناطق که مهاجرین افغان در آنجا مسکن گزیده اند به پنج حوزه تقسیم نمود:
1- امریکا واسترالیا درمجموع (519273) تن که درمعرض خطراخراج قرار ندارند 2
2-  – اروپا درمجموع (487399)تن که موضوع (97985) تن شان به صورت دایم حل شده و کیس های (344414) تن دیگر درحالت بررسی میباشند.
3- ایران با حدود  (2160000) تن مهاجر که از آن جمله حدود یک میلیون فاقد مدرک و تحت تهدید اخراج اجباری میباشند.
4 – پاکستان با حدود (1947000) حدود (700000) فاقد مدرک پناهندگی است که ثبت آن ها به هدف قانونمند شدن جریان دارد و تاکنون (00/372) ثبت شده اند.
به گفته عالمی بلخی سایر کشورها  آسیایی به خصوص کشور های عربی ، که سایر ارقام درمجموع مربوط به کشورهای آسیایی میباشند دراین حوزه مشکل جدی اقامت افغان ها با پاسپورت کشور های دیگر بود که به این مشکل نیز پرداخته شده است.
وزیرامورمهاجرین و عودت کنندگان ارقام را درمورد اخراج اجباری مهاجرین و عودت کنندگان از ابتدا حکومت وحدت ملی تاکنون ارائه نموده گفت ،  میزان عودت داوطلبانه نسبت به سال گذشته با درنظر داشت دوام نا امنی ها دراثر تهدید تروریزم بین المللی ، عدم توجه لازم به خدمات اساسی زیر بنایی ، عدم سرمایه گذاری کافی درپروژه های انکشافی درعرصه مهاجرت و کاهش میزان کمک های نقدی اداره انکشافی ملل متحد درامور مهاجرین ، کاهش یافته است .
وی علاوه کرد که دولت تدابیر چون تسهیل توزیع زمین ، جهت ایجاد سرپناه برای عودت کنندگان و بیجا شدگان و تنظیم پروژه های انکشافی برای پایداری و مصئونیت عودت را درچارچوب پالیسی جدید تنظیم نموده است .
پیام داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان درپیوند این سمینار توسط میاخیل معین وزارت امورمهاجرین قرائت شد که درقسمتی آن چنین گفته شده ،مهاجرت منحیث یک پدیده بشری امروزه درسطح بین المللی جایگاه خاص دارد مهمترین نهادهای بین المللی و قویترین کشورهای دنیا ، راجع به این موضع مهم دیدگاه استراتیژیک داشته فعالیت  وسیع دارند.
داکترعبدالله درپیام خود یاد آور شد ، مطابق آنچه در چارچوب پلان عمل مشخص گردیده است ، تمامی ادارات ملی و بین المللی باید وظیفه خویش را دراین عرصه ، دربخش های بشری و انکشافی به خوبی انجام داده با وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان همکاری نمایند.
تادامچی یا ماما تو رییس یونیما ، ضمن سخنرانی درپیوند موضوع مهاجرین گفت ، درافغانستان ازچندین دهه بدینسو جنگ جریان دارد و یکی از دلایل مهاجرت ها نیز تداوم جنگ است .
وی علاوه کرد که از هر چهارنفر افغان یکنفر شان بنابر دلایل جنگ بیجا شده اند.
وی همچنان گفت یگانه راه برگشت داوطلبانه مهاجرین، ختم جنگ است و ملل متحد به هرصورت ممکن برای آوردن صلح و ختم جنگ درافغانستان تلاش میکند.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان گفت ، افغان ها بعداز اینکه دچار پدیده مهاجرت شدند درنتیجه با دستاوردهای علمی ، اقتصادی ، فرهنگی مواجه شدند اما بدون شک که تخریبات نیز ازاین ناحیه متوجه ملت افغان شده که به مراتب بیشتر از مفاد آن بوده و لازم دارد سال ها کارکرد تا این تخریبات جبران شود.
حاجی محمد محقق علاوه کرد که نباید افکار عمومی و دنیا را فریب بدهیم ما در مرحله جدید جنگ با داعش و بیست گروه تروریستی وسایر شعبات آنان درافغانستان مواجه هستیم و بناً گسترش نا امنی و تداوم جنگ موج تازه از مهاجرت های را در قبال دارد.
به گونه مثال تشویش گسترش جنگ درشمال باعث شده که یکتعداد زیاد مردم شمال خانه وکاشانه شان را ترک بگویند و روانه دیار غربت شوند .
وی افزود ، شرق وجنوب نیز متاثر از این وضعیت است.
وی یکی از دلایل مهاجرت را فقر و اقتصاد دانسته و گفت به وضوح درقیافه مردم فقر ، بیکاری ، بیچاره گی ، بیداد میکند ، مردم فاقد ابتدایی ترین وسایل معیشتی اند .
بناً یکتعداد از نا امنی و تعدادی هم از فقر و بیکاری مهاجر میشوند.
فرارمغزها هم دلایل  دارد ، از اثر بی عدالتی ، تعصبات تبعیض ها جوانان به مشاغل مورد علاقه شان دست نمی یابند مجبور اند به مهاجرت پناه ببرند.
خانم فتحیه  عبدالله رییس کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دررابطه به موضوع سمینار گفت، مهاجرت چالش بی حدی درقبال دارد به طور نمونه من از فردی که بعداز 35 سال به وطن برگشت نموده بود نقل قول میکنم.
وی گفت:" باوجود نا امنی و مشکلات در وطنم خوشحالم که دیگر کسی مرا مهاجر خطاب نمیکند."
صفیه صدیقی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی، مهاجرت را یک پدیده زشت و پیامد جنگ خواند و از مسوولان نهادهای بین المللی مسوول خواست تا با مهاجرین بخصوص جوانان تحصیل کرده که با استفاده از ویزه ها ی کشورهابه صورت قانونی مهاجر شده اند و سرمایه های معنوی کشورما اند با ایشان برخورد مطابق با کنوانسیون های حقوق بشری شود و این امانت های مارا به سلامتی درصورت ختم جنگ به ما تحویل بدهند.
ختم/ ماری نبرد آئین

مشاهده در منبع اصلی