اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

به مکلفیت های رسانه یی در بغلان تاکید شد

پلخمری 24 عقرب
سمینارخبرنگاران واصحاب رسانه دربغلان امروز پایان یافت
این سمینار برای دو روز از جانب کمیسیون مستفل حقوق بشر کندز درشهر پلخمری برگزارشده بود.
بانو فخریه فروغ مسوول بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر کندز به خبرنگار اژانس باختر گفت درین سمینار سی تن از مسوولان رسانه ها وخبر نگاران بغلان اشتراک داشتند ودر ان درباره وظایف ومکلفیت های رسانه ها وخبر نگاران در قبال حفظ وتقویت ازادی بیان که ممثل دموکراسی درکشورشمرده میشود اگاهس حاصل کردند.قایم

مشاهده در منبع اصلی