اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

سخنرانى افغان ها و راكت پراکنى پاكستانى ها

وزارت سرحدات با سوءاستفاده از فرصتى كه گويا پاكستان در نتيجه استراتژى ترامپ تحت فشار قرار دارد. محفلى را تحت عنوان "ديورند خطى قبول ناشده" و با نقشه مشترك افغانستان و پشتونستان به نام لوى افغانستان در كابل داير نمودند كه با فير 180 راكت از آنسوى ديورند به ولسوالى هاى دانگام، نارى، شيگل و شلتن ولايت كنر پاسخ داده شد.

سيد قاسم رشتيا در كتاب اش مى نويسد: بعد از جدايى پاكستان از هند، شوراى وزيران افغانستان در مورد سرنوشت ديورند بحث هاى مفصلى نمود كه از چه طرقى مي تواند خاك هاى از دست رفته افغانستان را دوباره به افغانستان ملحق سازند. روزها بحث ادامه داشت كه در يكى از اين روزها منشى شوراى وزيران اجازه خواست تا او هم اظهارنظرى نمايد. صدراعظم وقت كه كاكاى ظاهر شاه جوان و بى مسووليت بود به منشى اجازه داد تا او هم نظرش را كه هر چند مهم نبود در وقفه ای كه ديگران رفع خستگى مى نمودند، بگويد.

منشى كه از سخنان بيهوده و بى نتيجه شوراى وزيران خسته شده بود و بر جبن و بى درايتى اعضاى شورا ملتف شده بود، گفت: راه حل اين معضل آن است كه افغانستان بدون توجه به تصاميم ديگران و مصلحت انديشى ها، پشتونستان را با يك مارش نظامى اشغال نمايد و همه را در عمل انجام شده قرار دهد.

همه اعضاى مجلس خنديدن و با تمسخر گفتند: اين هم يك نظر است. سرانجام تصميم بر آن شد تا افغانستان براى حصول خاك هاى از دست رفته اش به سازمان ملل متوسل شده، خواست و اعتراض اش را به آن مرجع مطرح نمايد اما بعد از آنكه با اختيار پاكستان و عدم رضايت پشتون هاى آن سوى ديورند و اقدامات انگليس دست افغانستان از اين ماجرا خالى مانده بود، اكثر آنهايى كه بر ريش منشى خنديده بودند، درك نمودند كه منشى سخن صواب و بجايى گفته بود اما زمان گذشته بود.

سال ها است كه سران دولت هاى افغانستان و روشنفكران پشتون با گفتن حلوا دهان خود را شيرين نموده اند و در حسرت دستيابى به ديورند از دور آب بزاق از دهن ريخته اند و آب در آونگ كوبيده اند. بدون آنكه شهامت و جسارت عملى اينكار را داشته باشند و يا قدرت درك اين را كه حق داده نمي شود بل گرفته مي شود اما نه با نامه و سخنرانى بل با خون و شمشير.

ما در حالى با قلم، نقشه را دستكارى مى كنيم و ساده لوحانه به آن دلخوش مى نمایيم كه پاكستانى ها در زمين و تماميت ارضى ما بالفعل مانور اجرا نموده، راكت پراکنى مى كنند.

منصوری

مشاهده در منبع اصلی