اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

شکست پشتونیزم به مرور شکل می گیرد

اعلام موضع رسمى از سوى ظاهر قدير در رابطه با مرز افغانستان و پاكستان و موضوع جنرال دوستم و به رسميت شناختن ديورند، حكايت از تكوين و توسعه آگاهى ملى در درون نخبگان پشتون و پشت كردن به ميراث زيانبار ناسيوناليسم افغانى دارد.

اين تحول فكرى و اجتماعى در ساخت جامعه پشتون را باييستى سر آغاز شكست پشتونيسم و گذار به فاز مفصل بندى شدن گفتمان تفكر ملى در كشور تعبير و تلقى كرد. از اين حيث بايد ظاهر قدير و همفكران او در جنوب و جنوب شرق مورد حمايت ساير عناصر و نيروهاى ملى قرار بگيرند تا رفته رفته گفتمان پشتونيسم روند واسازى شدن خود را به نحو طبيعى طى كند و جايش را به تفكر ملى بسپارد.

پیمان

مشاهده در منبع اصلی