اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

دست صلح طلبان و تروریستان در یک کاسه است

كساني را در حكومت و بيرون از حكومت مي شناسم كه هم از پاكستان تغذيه مي شوند، هم از هند و روسيه.

بورسيه ها سهميه بندي مي شود و امتيازات پولي راهي خانه هاي شان مي شود اما در معادلات يكي تروريست و ديگري باني صلح و سازندگي مي شود.

افراط و تفريط در روابط مان با همسايگان عاملي است بر افزايش هر چه بيشتر تنش ها در كشور و در نهايت قرباني شدن مردم افغانستان.

احسانی

مشاهده در منبع اصلی