اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

علت برکناری وزیر معارف

اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان می خواست تا یک گزارشی از فساد اداری در وزارت معارف در سال های گذشته تهیه کند.
بخصوص این بحث زمانی مطرح گردید که بحث معلمین و مکاتب خیالی در میان کمک کنندگان بزرگ به یک موضوع کلان فساد مالی مبدل گردید.

اسدالله حنیف بلخی هم آمادگی خود را منحیث وزیر معارف برای همکاری با تیم اداره بازرسی عمومی آمریکا یا سیگار اعلام می دارد. اما زمانیکه ارگ از این موضوع آگاه می شود سلام رحیمی، رییس دفتر غنی، رییس نظارت و ارزیابی بنام سبحان روف را نزد وزیر معارف می فرستد و از او می خواهد تا خودش شخصا در روند تهیه این گزارش اشتراک ننماید. اما وزیر معارف می گوید که دیگران جرات گفتن حقایق را ندارند و باید خودش شخصا با افراد اداره بازرسی عمومی امریکا همکاری کند و اطلاعات که در مورد فساد در وزرات معارف وجود دارد را با آنها شریک سازد.

اما چنین پاسخی به مشام ارگ خوش نمی یاید. بعد از ملاقات سبحان روف با وزیر معارف، سلام رحیمی از وزیر معارف می خواهد تا با او در ارگ بیبند. در جلسه که بین هر دوی آنها برگزار می گردد، سلام رحیمی از برای وزیر معارف می گوید که رییس جمهور غنی نمی خواهد تا خودت (وزیر معارف) در مورد فساد اداری در دوره گذشته افشا سازی نمایی. چون بدون شک تمام اسناد شما در مورد فاروق وردک می باشد و او فعلا وزیر در امور پارلمانی است.

وزیر معارف هم از این حرف مایوس می شود و بر می گردد به وزارت. برای همکاران نزدیکش تمام موضوع را می گوید. بعد وزیر معارف یک کاپی از تمام اسناد فساد را به غنی می دهد و از آنروز تا حال در قبال آن همه اسناد هیچ اقدام صورت نگرفته است.

با امید اینکه حال محترم اسدالله حنیف بلخی مسوولیت دولتی ندارد و برای رضای ضمیر خودش هم که شده حقایق را برای مردم برملا سازد.

یکی از کارمندان وزارت معارف

مشاهده در منبع اصلی