اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

افغانستان، نخستین برف سال را تجربه کرد

کابلبامیانغورغزنیجاغوریدایکندیکد(14)

مشاهده در منبع اصلی