اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 سنبله , 1397

۱۵ کارمند دولتی افغانستان از قرغزستان بازدید بعمل آوردند

۱۵ تن مدیران و رئیسان وزارت معادن و پترولیم و ریاستهای ولایتی آن وزارت به منظور ایجاد روابط کاری پیرامون تبادل تجارب، چالشها، نظریات، اهداف و موفقیتها از شهر بشکیک قرغزستان بازدید بعمل آوردند.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در نظردارد که در عرصۀ استخراج معادن تساوی جنسیت را متداول سازد که شامل خود آن وزارت می شود.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم  گفت: تبادل نظر میان دو جانب کمک خواهد کرد که در بارۀ چگونگی استحکام فرصتها برای زنان در استخراج معادن یک درک و فهم بهتر حاصل شود که هم دربرگیرندۀ اداره و حکومت و هم شرکتهای خصوصی می شود. فعالیتهای استخراج معدن بعضاً بالای زنان تأثیرات منفی نیز می گذارد که باید در نظر گرفته شود.
نورالحق فرید، رئیس مأمورین وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفت: “زنان مانند مردان به گونۀ مساوی می توانند در افغانستان کارشناسان استخراج معادن باشند. آنها در رشد اقتصادی کشور نقش حیاتی ایفا می کنند. چنین بازدیدها به ما کمک می کند تا از تجارب کشورهای دیگر بیاموزیم”.
وژمه غنی بابری، نمایندۀ واحد جندر آن وزارت گفت: “ما اینجا آمدیم تا در بارۀ نقش جنسیت در سکتور استخراج معادن قرغزستان بدانیم. این امر به ما کمک خواهد کرد تا از برخی مدلها به منظور تساوی جنسیت در افغانستان اقتباس کنیم. اکنون نقشهای زنان در این سکتور در کشور خیلی ضعیف و نامرئی است”.
به گفته مسوولان، تدابیر و فعالیتهای ناشی از این تبادل تجارب می تواند در زمینۀ ارتقای سطح توازن جنسیت در سکتور استخراج معادن در افغانستان کمک نماید.
در حال حاضر، شمار کارشناسان اناث در صنایع استخراج افغانستان و ادارۀ استخراج نهایت پائین است و به منظور تشویق اشتراک مسلکی زنان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و ریاستهای ولایتی آن تعهد شان را تائید کردند که در زمینۀ ارتقای سطح آگاهی بازیگران عمده کار خواهند نمود.
گفتنی است که این بازدید از جانب ادراۀ همکاری افغان-آلمان در چارچوب پروژۀ “تشویق حکومتداری خوب در سکتور استخراج معادن در افغانستان” سازماندهی و تمویل شده بود و ادارۀ همکاری آلمان در قرغزستان از آن حمایت نمود.

مشاهده در منبع اصلی