اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

بیشتر مردم به آینده امسال خوشبین هستند

میزان خوشبینی مردم به آینده امسال درمقایسه با سال گذشته اندکی افزایش یافته است.

در نظرسنجی عمومی سالانه بنیاد آسیا که روز سه شنبه 23 عقرب 96 نشر شد دیدگاه های 1012 مرد وزن در 34 ولایت درباره امنیت، اقتصاد، حکومتداری، انتخابات، رسانه ها، مسایل زنان، ومسایل دیگر پرسیده شده است که از این میان، 32.8 درصد مردمان کشور فکرمی کنند که افغانستان درمسیر درستی درحرکت است، درحالیکه این آمار درسال 2016، 29.3 درصد بود.

هرچند میزان خوشبینی مردم امسال درمقایسه به سال پار اندکی بیشتر شده است، اما هنوزهم 61.2 درصد مردمان کشور فکرمی کنند که افغانستان درمسیر نادرستی به پیش می ورد درحالی که سال پار این درصدی 65.9 درصد بود.

بیشتر کسانیکه به آینده خوشبین هستند پشتون ها ی کشور اند چنانچه بربنیاد نظر سنجی، 40.6 درصد پشتون ها،29 .3 درصد تاجیک ها، 26.2 درصد هزاره ها، 25.8 درصد ازبیک های کشور نسبت به آینده خوشبین هستند.

درهمین حال دراین گزارش، نیروهای مسلح مخالف دولت، بعنوان منبع ترس نزد بسیاری از افغان ها شناخته می شود. ازاین میان 92.3 درصد گفته اند از روبرو شدن با طالبان هراس دارند، 93.9 درصد گفته اند ازداعشیان ترس دارند ونیز 78.6 درصد پاسخ دهنده‌گان گفته اند که ازتشویق کردن نیروهای امنیتی می هراسند.

دربخش اعتماد، 67.3 درصد شرکت کنندگان نظرسنجی گفته اند به رهبران مذهبی اعتماد دارند،اعتماد مردم برسانه ها 65.7 درصد گفته شده، اعتماد براعضای پارلمان تنها 35.5 وبر وزیران حکومت 35.9 درصدهم است.

دربخش گفتگوهای صلح نیز تنها نیمی یعنی 52.3 درصد ازجمعیت کشور گفته است که گفتگو با طالبان امکان پذیر است و 62.9 درصد باورمند هستند که مصالحه با طالبان به ثبات کشور کمک می کند.

مشاهده در منبع اصلی