مطالب مرتبط:

با مسدود شدن دفتر "UNHCR" در پکتيا تعداد عودت کنندگان کاهش يافته است

مطالب اخیر