اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

دولت غنى مشروعيت قانونى برای برکناری نور را ندارد

ارگ تصميم به بركنارى عطامحمد نور را در شرايطى مى گيرد كه فكر مى كند بدون برداشتن او از مزار و از اين طريق فلج سازى پايگاه هاى اجتماعى مقاومت در شمال، امكان مهندسى و مديريت انتخابات و برنده اعلام داشتن كانديد واجد راى هاى گوسفندى، با چالش جدى مواجه خواهد شد و بحران انتخاباتى برآمده از صندوق هاى تقلب، كشور را به سوى وضعيت متفاوتى از گذشته خواهد راند.

اما سياستگزاران قومگرا در ارگ متوجه اين نكته نيستند كه دولت غنى مشروعيت قانونى و حقوقى ندارد بلكه محصول توافق و قرارداد دو تيم انتخاباتى است. براساس روح و ماهيت توافقنامه سياسى، شركاى دولت وحدت ملى مجاز به بهره گيرى يكجانبه از قانون اساسى براى حذف يا محدودسازى حضور ديگرى در قدرت نيستند. از اينرو در صورتى كه غنى و تيم او فارغ از قلمرو منطق توافقنامه سياسى دست به اقدام عليه عطامحمد نور مى زند، نور و جمعيت و موتلفين شان منطقا حق كاربست تمامى ظرفيت هاى خويش جهت مقابله با سياست هاى دولتى كه فاقد مبناى حقوقى است را دارند.

پیمان

مشاهده در منبع اصلی