اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

دمکراسی توافقی باید جایگزین دمکراسی رقابتی شود

احمد ولى مسعود كه از آغاز تشكيل دولت هاى پساطالبان تاكنون منتقد سياست هاى حكومت كرزى و غنى بوده است، با درك و تحليل آسيب شناسانه از جوهر سياست گرى و ماهيت ساختار قدرت و فرمول ناكارآمد مديريت جامعه، تصميم ورود به عرصه رقابت انتخاباتى را گرفته است.

وى با تاسى از تبيين نظريه بحران، بدين باور است كه اگر ظرفيت هاى معطوف به توسعه در كشور به درستى منسجم و مديريت شوند، جامعه را به آن سوى وضعيت پيشا دمكراتيك، ساختارهاى سنتى و كهنه و بحران هاى فعلى عبور خواهد داد و فرمول بازى با حاصل جمع جبرى غير صفر را وارد سازوكارهاى سياسى و نظام انتخاباتى و مكانيسم توزيع قدرت و ثروت خواهد نمود.

از نظر وى تحقق عناصر گفتمانى مقاومت يعنى دمكراسى، حقوق بشر، پلوراليسم، ارزش هاى مدنى، حكومت قانون، تمركز زدايى از قدرت و غيره، مستلزم بسيج و كاربست توامان توانايى هاى درونى و فرصت هاى بين المللى در جهت گذار از ساختارهاى غير مدنى كنونى مى باشد.

وى معتقد است مدل دمكراسى رقابتى (اكثريتى) در بستر آزمون پذيرى چند سال اخير عملا شكست خورده است و بايد جايش را به دمكراسى توافقى بدهد.

پیمان

مشاهده در منبع اصلی