اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

تاکید ناتوبرادامه آموزش نیروهای افغان

شهرهرات 22 عقرب باختر
تعلیم وتربیه وآموزش های مسلکی نیروهای دفاعی دراولویت کاری نیروهای حمایت قاطع قراردارد.
این مطلب را قومندان عمومی نیروهای آیساف درزون غرب درمراسم فراغت دوره دوم کورس مهارتهای جنگی  پیشرفته بیان نمود.
برید جنرال بیا جینی قوماندان جدید تعلیمی ، مشوره دهی آیساف زون غرب ازاشتراک قوماندان قول اردوی ظفراظهارتشکر نمود افزود: "جامعه جهانی به منظورحمایت ازاهداف دولت افغانستان ،تقویت وحمایت ازنیروهای امنیتی افغان با رهبری بخشهای امنیتی افغانستان درحصه تجهیز وتکمیل همه قوتهای امنبتی افغان به شمول تعلیم وتربیه تمام کادرهای مسلکی مورد نیاز قوای افغانستا ن ادامه می دهند.
این جنرال بلندپایه ناتو ضمن تقدیروستایش ازعملکرد موفقانه نیروهای امنیتی افغان ازآمادگی جامعه جهانی بخاط حفظ دستاوردهای بدست آمده واکمال اسلحه ، تجهیزات، تعلیم وتربیه ومشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان اطمینان داد.
تورنجنرال محمدناصر هدایت قوماندان  قول اردوی ظفردر رابطه به وضعیت امنیتی و دست آوردهای نیروهای امنیتی  و دفاعی افغان معلومات دادوگفت:"  اردوی ملی با همآهنگی دیگر نیروهای امنیتی و باحمایت قوای ناتو و ایساف در عرصه تامین امنیت و  تامین صلح وثبات وظایف خویش را بطور موفقانه انجام می دهند که دست آوردهای چشم گیری نصیب این نیروهای گردیده است.
دراین  کورس به تعداد 20 تن ازکندک کشف  قول اردوی ظفرتوسط  استادان خارجی به مدت یکماه  تدریس شدند .ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی