اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

خواست مسوولان محلی بر برخورد جدی با کارمندان آلوده به فساد اداره ترانسپورت هرات

شهرهرات 22 عقرب باختر
والی هرات برخورد جدی وزارت ترانسپورت با افراد آلوده بافساد ومتخلف را خواستارشد .
محمد آصف رحیمی والی هرات خواهان تداوم اصلاحات درحوزه های ترانسپورتی وتامین شفافیت بیشتر درامرجمع آوری عواید ترانسپورتی شد.
والی هرات که امروز با محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت دیدارنمود خواهان تطبیق شفاف حکم ریاست جمهوری ومبتنی برآن  درتداوم اصلاحات د ربخش های مختلف ترانسپورت هرات شد.
والی هرات بااشاره به گزارش هایی مبنی  برتوظیف مجدد شش تن ازمدیران ترانسپورت که قبلا براساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری ازوظیفه برکنارشده بودند، خواهان اقدام وزارت فوری وزارت ترانسپورت درین راستا شد.
رحیمی تامین شفافیت وجلب اعتماد کامل مردم را مستلزم اقدامات جدی مسولان در راستای مبارزه بافساد عنوان کرد.
همچنان وی خواهان اقدام اساسی بخاطراحداث ترمینال های معیاری درهرات  شد.
سرپرست وزارت ترانسپورت نیزباتاکید برپیگیری تخطی هایی که درراستای تطبیق حکم  ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته است ، اطمینان داد که باافراد متخلف برخورد میشود. ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی