اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

برکناری شش مدیرارشد اداره ترانسپورت هرات به اتهام فساد اداری

شهرهرات 22 عقرب باختر
شش تن ازمدیران  ارشد ریاست ترانسپورت هرات ازکاربرکنارشدند.
این افراد باوجودیکه براساس حکم  ریاست جمهوری اسلامی افغانستان حدود یکسال قبل ازکاربرکنارشده بودند ولی مجددا براساس هدایت مقامات وزارت ترانسپورت بدون موافقه ولایت هرات به ریاست ترانسپورت هرات معرفی وتوظیف شده بودند.
محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت که به ولایت هرات سفرنموده است امروز دریک نشست درمرکزمطبوعات هرات گفت شخصأ اقدام به برکناری وسبکدوشی این افراد نموده است.
سرپرست وزارت ترانسپورت گفت : موضوع توظیف مجدد این افراد به گونه همه جانبه بررسی میشود  ونتیجه آن درظرف پانزده روز آینده به سمع ونظرمردم رسانده میشود.
درهمین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز ازاقدام جدی وزارت ترانسپورت قدردانی نمود وتاکید کرد که مبارزه بافساد اداری یکی ازاولویت های کاری وزارت ترانسپورت است.
این درحالیست که توظیف مجددا این افراد ازسوی وزارت ترانسپورت واکنش های جدی را دربین اقشار بخصوص جامعه رسانه ای کشوردرپی داشت.
سرپرست وزارت ترانسپورت درجریان این بازدید برتامین شفافیت درتمام امور اداری ومحاسباتی آن اداره تاکید نمود .ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی