اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

ساخت بانک اطلاعات سکتور انرژی در کشور

وزارت انرژی و آب سیستم بانک اطلاعات سکتور انرژی کشور را به هدف واحد ساختن اطلاعات سکتور انرژی کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر میان تمام نهاد و سازمان های فعال در بخش انرژی می سازد.
این تصمیم در نشست مباحثوی میان وزارت انرژی وآب و تمام نهاد های دولتی و خصوصی فعال روی سکتور انرژی کشور که در وزارت انرژی و آب برگزار شد، گرفته شده است.
انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب هدایت داد تا برای واحد سازی دیدگاه های تمام ادارات، از جانب هر اداره یک نفر متخصص از بخش مربوطه به وزارت انرژی و آب معرفی شود تا نشست های هفته وار دایر و ادامه یابد.
در این نشست آنان بعد از بحت و تبادل دیدگاه روی موارد زیر به توافق اولیه دست یافتند.

همچنان انجنیر محمد گل خُلمی نیز سخنرانی نموده و نشست را با ارایه پلان عملیاتی روی موارد زیر به پایان رساند.

مشاهده در منبع اصلی