اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

آخرين ميخ ها بر تابوت سياسى جنرال دوستم

جنرال دوستم كه بعد از تيرگى روابط اش با ارگ، پيوسته سير نزولى را در مدار قدرت مى پيمايد زمانى ابتكار عمل را تحويل رقبايش داد كه بجاى رجوع و بازگشت به پايگاه اجتماعى خود كه همواره يگانه منبع و منشا قوت او بوده، اقامت در تركيه را ترجيح داد. هر چند اين انتخاب نيز از طيب خاطر و بنابر ميل شخصى اش نبود اما در رفتن اش به شمال نيز مانع چندانى ديده نمى شد.

ارگ نشينان مكار كه با ابزار بُرنده ايشچى جنرال دوستم را كنار زدند بعد از آن نيز بارها عين وسيله را عليه او بكار بردند. نخست مانع ورودش به شمال شدند و طياره حامل او را اجازه نشست در فرودگاه مزارشريف ندادند. سپس به خريدن حلقه رهبرى جنبش پرداختند و دست پروردگان او را در خدمت خويش درآوردند.

حالا كه اين جنرال خسته از جنگ و شكست خورده در سياست، تك و تنها مانده حريفان قدرناشناس و مزدور اش به اين همه بسنده نكرده، تلاش دارند راه او را براى هميشه به عرصه سياست مسدود نمايند.

طوري كه محكمه ابتدايى به تاريخ 10 عقرب سال جارى حكم 5 سال زندان را براى 7 تن از محافظان جنرال دوستم صادر نمود. در اعترافات اين 7 تن آمده كه دستگيرى، شكنجه و آزار جنسى احمد ايشچى به دستور جنرال دوستم صورت گرفته.

بدين ترتيب با همه گفتگوها و معامله هاى پيدا و پنهان نمايندگان ارگ با دوستم و عليرغم كليه انعطاف هاى رهبر جنبش، تا هنوز رد پاى او در پرونده ايشچى مشخص و احتمال محكوميت اش محتمل به نظر مى رسد.

آنچه با دوستم صورت گرفت، بايد عبرتى باشد براى اشخاص، جناح ها و احزاب سياسى اي كه تا هنوز بر ارگ نشينان مكار خوش بين اند و بر قول و وعده هايشان چه در حال و چه هم در آينده باور دارند.

منصوری

مشاهده در منبع اصلی