اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

هويت اصلی ما به جای قوميت “انسانيت” است

تا به هويت اصلی خويش بازگشت نکنيم اين مشکلات، اين تعصبات، اين اظهارات نفرت انگيز و اين حملات ادامه خواهند يافت. هويت اصلی ما به جای قوميت "انسانيت" است. اين و آن قوم اهميت ندارد. انچه که اهميت دارد انسان است. بدون انسان معنی قوم چی است؟

افغانستان به نسل نوين سياسی ضرورت دارد که در مرکز تفکراش به جای قوم انسان باشد. اين قوم و قوم بازی در سياست نهايت خطرناک است. با سياسی کردن قوم اردو، پولیس، قضاوت، حق… هم سياسی مي شوند و اين جامعه را به سوی مرگ و تباهی رهنمای مي کند. يکی از خطرناکترين ضعف های سياسی جامعه ما همين سياسی کردن قوم است.

واقعا چرا ما اسير ساختارهای بازگشت ناپذير ديروزی هستيم و چرا فردا را فراموش کرده ايم. اين سياست نيست بلکه همان رقابت های کهنه قبيلوی است که اختلاف نظرها و سليقه ها را به دشمنی مبدل مي کنند و خواست شخصی خواست قومی تعريف مي شود. در واقعيت اين افراد جز سود شخصی انگيزه ای ندارد.

امروز و فردا از ما مي خواهد که هر چه زودتر اين بازی های خطرناک قرن وسطی توقف کند و حرکت بسوی دنيای نوين انسانی آغاز شود که در آنجا برای تعصب و نفرت وجود نداشته باشد.

روشنیالی

مشاهده در منبع اصلی