اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

اعضای شورای صلح عناصر اصلی جنگ هستند

من به سه دلیل شورای صلح را در افغانستان یک نهاد غیرموجه می‌دانم:

1. سرنوشت جنگ و صلح را نهادها و کسانی تعریف می‌کنند که منابع، استراتژی و دکترین جنگ را تعیین می‌کنند. در این سه عنصر افغانستان و شورای صلح آن هیچ نقشی را ادا کرده نمی‌تواند و نخواهد توانست.

2. مخالفین صلح در افغانستان را عناصر تاثیرگذاری چون تندروی اسلامی، جیوپولتیک افغانستان و تضاد هژمونی قدرت‌های منطقه‌ای به سان هند، روسیه و چین شکل می‌دهد. این عناصر از قدرت فهم و ظرفیت مدیریت شورای صلح بسیار به‌دور اند.

3. شورای صلح را کسانی عضو هستند و مدیریت می‌کنند که خود عناصر و مولفه‌های اصلی برای عوامل جنگ هستند. این شورا یک نهاد فکری نیست که بتواند عوامل جنگ و پیش‌زمینه‌های صلح را مورد پژوهش و تحلیل قرار دهد. از اینرو شورای صلح خشم مخالفین صلح را در افغانستان بیشتر همیشه بر می‌تازد. چنانچه از اهداف اصلی تروریستان قرار می‌گیرد.

من در نخستین روزهای تشکیل حکومت وحدت ملی از رییس جمهور غنی تقاضا کردم این نهاد را منحل کند و هنوز هم به این باور هستم.

ستیز

مشاهده در منبع اصلی