اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

پوهاند محمد رسول باوری برگسترش روابط فرهنگی میان وزارت اطلاعات وفرهنگ ومراجع فرهنگی جاپان تاکید کرد

کابل باختر21 عقرب
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیداربا پروفیسورخالد رشاد هماهنگ کننده کمک های جاپان برای افغانستان، دررابطه به گسترش روابط فرهنگی صحبت کرد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار که داکتر طارق رشاد ، دلاور نذیرزوی و لیلا سامانی مشاوران وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشتند، دررابطه گسترش روابط فرهنگی میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و مراجع فرهنگی کشور جاپان بحث صورت گرفت.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از پروفیسورخالد رشاد خواست تا زمینه آن را فراهم کند ، تا آثاری که در دوران سلطنت امیرشیرعلی خان و امیر عبدالرحمان خان ازسوی مورخین جاپانی درآن کشورنوشته شده است، کاپی آن به وزارت اطلاعات وفرهنگ داده شود.
همینگونه دراین دیدار فیصله شد که کمیتۀ به حضورداشت  خانم یاسی ازکشورجاپان ایجاد شود ودرراستای تامین وگسترش روابط فرهنگی میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و مراجع  فرهنگی کشور جاپان کارکند.
پرفیسوررشاد ازهمکاری هایش درزمینه تامین ارتباطات فرهنگی و خواسته های سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، اطمینان داد و گفت که دراین راستا ازهیچگونه همکاری دریغ نخواهد کرد. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی