اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

افغانستان وارد قلمروسبز آزادی بیان شد

کابل 21 عقرب باختر
افغانستان درنشست اخیر سازمان علمی ، فرهنگی و آموزشی ملل متحد وارد قلمرو سبز آزادی بیان شد.
به گزارش آژانس باختر، افغانستان درنشست اخیریونسکو که درپاریس برگزارشد وضعیت آزادی بیان درکشورها بررسی و بربنیاد رده بندی کشورها ، افغانستان ، وارد قلمرو سبز آزادی بیان شد.
این موضوع نشان میدهد که علی رغم دشواری جنگ و ناامنی که دامنگیرنظام و مردم افغانستان است ، تلاش برای تامین مصونیت خبرنگاران و بهترشدن وضعیت اهل رسانه جریان دارد.
به باورآگاهان حراست از آزادی بیان وایجاد مصونیت به خبرنگاران و جلوگیری از تهدید خشونت علیه اهل رسانه مبین این حقیقت است که آزادی بیان علی رغم تلاش ها برخی از افراد مسیرش را دنبال می کند.
فاضل سانچارکی که درنشست یونسکو درپاریس از افغانستان نماینده گی می کرد درین اجلاس گفته است : پس از آنکه کمیته مشترک  رسانه ها و حکومت به پیشنهاد و فدراسیون نهادهای ژورنالیستان تشکیل شد ، درزمینه پیگیری قضایای خشونت با خبرنگاران گام های موثری برداشته است.
به باورآگاهان این اقدام یونسکو که مسلمأ به اساس گزارش های که از طریق کمیته مشترک به یونسکو ارائه شده صورت گرفته است اما نباید فرامو ش کرد که تاهنوز افغانستان برای خبرنگاران و اهل رسانه کشورمصون نیست دولت صرف نظراز آنکه درگیربحران جنگ تحمیلی درکشوراست ، درکنارآن باید در راستای رسیده گی به قضایا خشونت ، تهدید و قتل خبرنگاران توجه کند .
به هرصورت کشورهای که دربدترین وضیعت فعالیت رسانه ای قراردارند درقلمرو سیاه جا دارند و رنگ های سرخ ، سبز و سفید به قلمروهای ازجانب یونسکواطلاق می گردد که فعالیت رسانه ها درآن کشورها و قلمرو وضعیت بهتردارند .
افغانستان بربنیاد این رده بندی ها از قلمرو سرخ وارد قلمرو سبز شده است که دست آورد به اهل رسانه و آزادی بیان درکشورحساب می شود. نالان

مشاهده در منبع اصلی