اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/21 /عقرب
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(1)
سالنگ شمالی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(2) پاینترین(8-)
سالنگ جنوبی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(5-)
قندهار، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(5)
بامیان ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(5-)
هرات، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(19) پاینترین(2)
فراه، ابر  بلندترین درجه حرارت(22) پاینترین(6)
مزار شریف، ابر و بارندگی درجه حرارت(20) پاینترین(5)
کندز، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(4)
جلال آباد، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(5)
غزنی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(4-)
لشکرگاه، ابر درجه حرارت(20) پاینترین(5)
خوست، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(19) پاینترین(1)
جبل السراج، ابر و بارندگی درجه حرارت(15) پاینترین(0)
میمنه، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(5)
تالقان، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(4)
فیض آباد، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(2-)
لوگر، ابر وبارندگی بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(4-)
قلعه نو، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(1-)
فیروز کوه ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(12) پائینترین(8-)
شبرغان ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(4)
طلوع آفتاب(6) و (24) دقیقه و غروب آن(4) و (50) دقیقه
ختم/فرشته

مشاهده در منبع اصلی