اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

افشای فساد وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی

نبی فراهی، به بهانه دیدار با اعضای مجلس نمایندگان، 10 میلیون افغانی از کد احتیاطی 91 بیرون می کشید.

اسناد خورشید نشان می دهد که وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی با وجود مشخص بودن بودجه این وزارت، در دیدار با اعضای مجلس نمایندگان 10 میلیون افغانی را از کد 91 بیرون کشیده است.

در پیشنهاد وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی به ریاست جمهوری آمده است که "بمنظور تحقق اهداف اساسی دولت و روابط سالم با اعضای مجلسین شورای ملی ایجاب می نماید که در هنگام ضرورت دید و بازدیدها بگونه انفرادی و گروهی انجام شود. چهت نیل به اهداف احتراما تقاضای می شود که امر مصرف 10 میلیون افغانی را از کد 91 منظور سازید."

برخی از منابع گفته اند که این مبلغ در هر ماه و یا هم هر سه ماه به بهانه دیدارها با اعضای مجلس نمایندگان بیرون کشیده می شده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی