اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

عالمی بلخی، رفع کمبود مشکل آب شهرک باریک آب را متعهد شدند

چاریکار 20 عقرب باختر
عالمی بلخی وزیرمهاجرین و عودت کننده گان روز گذشته از شهرک باریک آب ولایت پروان دیدن کرد و مشکلات با شندگان آن شهرک را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر از پروان، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان در حا لیکه رییس امور مهاجرین پروان و ولسوال بگرام نیز با ایشان همراه بودند گفت، کمبود آب آشامیدنی باشندگان این شهرک رفع و کار ساخت و ساز چهارده کیلو متر سرک نیز در این شهرک به زودی آغاز خواهد شد.
طبق یک خبر دیگر ، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان با محمد عاصم عاصم والی پروان روی مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان و پروژه های وزارت امور مها جرین و عودت کننده گان در پروان بحث و گفتگو کرد.
والی پروان گفت، از برنامه های اداره امور مهاجرین پروان همواره حمایت کرده است و این اداره توانسته است به بیجا شدگان حوادث اخیر در دره غوربند رسیدگی کند. خالقیار

مشاهده در منبع اصلی