اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

منظوری ۱۳ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در نشست کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور قرارداد ۱۳ پروژه جدید به ارزش ۱.۶  میلیارد افغانی  منظور گردید.
قرارداد های منظور شده شامل تدارک میز و چوکی برای مکاتب، حفظ و مراقبت اساسی 35 کیلومتر شاهراه کابل – جلال آباد، سرک اتصالی بند سلما در ولایت هرات، اعمار شفاخانه 100 بستر در ولایت زابل و تدارک ادویه برای تاسیسات صحی و شفاخانه های وزارت صحت عامه، پروژه خدمات مشورتی برای تطبیق برنامه میثاق شهروندی در ولایت های بدخشان و تخار، تدارک 30 پایه ترانسفارمر شبکه برق مربوط ریاست کابل برشنا، تدارک مواد طبی و مصرفی مورد ضرورت بانک خون می باشند.
همچنان تدارک ماشین های ستی اسکن برای برنامه حمایت ملی صحی ولایت های کابل و هرات، تدارک مواد اعاشوی برای تاسیسات صحی، خدمات مشورتی پروگرام نظارت مالی برای د افغانستان بانک  و دو قرارداد انتقال کریدت کارت و ملحقات بستر مورد ضرورت وزارت دفاع ملی نیز منظور گردید.
علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی گزارش ترتیب شده وزارت اقتصاد و مشاور رئیس جمهور در امور زیربناها را در رابطه به حل معضله بند پاشدان و تکمیل کار باقیمانده پروژه مذکور مورد بحث و مداقه قرار داده و پیشنهادات شامل گزارش را مورد تایید قرار دادند.
کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد توافقنامه قرضه های زراعتی را به وزارت مالیه ارجاع نموده، تعدیل ۴ قرارداد مواد اعاشوی وزارت امور داخله را به منظور محاسبه دقیق حسب نیازمندی واقعی اعاده کرد و اما تعدیل پیشنهادی یک قرارداد حبوبات وزارت دفاع ملی را تایید و در عین حال هدایت داد.
گفتنی است که در نشست کمیسیون تدارکات ملی رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی، سیگار، سیستیکای حمایت قاطع و دیده بان شفافیت افغانستان نیز حضور داشتند.

مشاهده در منبع اصلی