اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

ناتو تا چه زمان در افغانستان باقی خواهد ماند

مشاهده در منبع اصلی