اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

آغازبکارکمیسیون فرهنگی یونسکو

باختر-کابل 18 عقرب
کمسیون فرهنگی یونسکو امروز با حضور صدهاتن از نمایندگان کشورهای مختلف دنیا درپاریس آغاز به کار کرد.
بگزارش آژانس باختردر این کمسیون، بودجه، استراتژی و طرح های یونسکو برای حفاظت از میراث های فرهنگی جهان مخصوصا حفظ آثار و آبدات تاریخی در مناطق جنگی ، در سرزمین ها و مناطق اشغالی فلسطین مورد بحث و بر رسی قرار گرفت.
فاضل سانچارکی  معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ به آژانس باخترگفت یکی از غنی ترین آثار و آبده های تاریخی در کشور ما افغانستان قرار دارد که سازمان یونسکو همواره توجه خاصی به آن مبذول داشته و دارد.
وی افزود قرار است در دو روز آینده که بحث های فرهنگی یونسکو دوام می کند ما هم طرح ها و پیشنهادات خودرا برای حفاظت از مواریث فرهنگی افغانستان ارائه کنیم.
براساس یک خبردیگر: در کمسیون ا رسانه ها و ارتباطات یونسکو دیروزوضعیت عمومی آزادی بیان، چالش های دسترسی به اطلاعات و ظرفیت مسلکی ژورنالیسم در کشورها ی مختلف جهان مورد بحث قرار گرفت.
جلسه عمومی سازمان یونسکو هردوسال یکباردرپاریس برگزارگردیده و در آن مسایل فرهنگی ، نشراتی ، علمی   و دیگرمسایل مورد بحث قرار می گیرد.
خلیل

مشاهده در منبع اصلی