اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

امضای دوازده تفاهمنامه برای کاهش بی سوادی

دوازده تفاهمنامه به منظور کاهش بی سوادی در کشور،  بین وزارت معارف و ادارات مختلف دولتی، دیروز در حضور داشت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوی و رئیس کمیته ملی سوادی آموزی به امضا رسید.
قانونپوه سرور دانش معاون رئیس جمهور در ابتدای محفل امضای این تفاهمنامه ها گفت که به توسعه سواد و کاهش بی سوادی از آن جهت بسیار اهمیت قایل است که ریشه بسیاری از بدبختی ها جهل و بی سواد است و کاهش بی سوادی می تواند پیامد های مؤثری را در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی به بار بیاورد.
معاون رئیس جمهور افزود که همه ادارات دولتی و بخش خصوصی براساس تصریح قانون معارف مکلفیت دارند دراین امر مهم سهم گرفته و روند مبارزه با بی سوادی را تقویت کنند.
وی از وزارت معارف خواست تا با تسریع برنامه امضای تفاهمنامه ها بین این وزارت و سایر ادارات دولتی، مرحله تطبیق، نظارت و گزارش از اجراآت ادارات را به دقت پیگیری کند.
اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف از توجه خاص و حمایت های استاد دانش در بخش سواد آموزی قدر دانی کرده گفت که به منظور توسعه سواد و کاهش بی سوادی، وزارت معارف تاکنون بیش از بیست تفاهمنامه را با ادارات مختلف به امضا رسانده است.
قابل ذکر است که براساس گزارش وزیر معارف، تاکنون 23 تفاهمنامه بین وزارت معارف و ادارات مختلف امضاده شده است که به اساس آن 72 کورس آموزش سواد برای 1479 نفر دایر شده است.

مشاهده در منبع اصلی