اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

شرایط کشت وکار یکصد زن جوزجانی در زمستان نیز فراهم شد

شبرغان  باختر  16 عقرب
اداره زراعت جوزجان برای یکصد زن زراعت پیشه امروز تخته های مخصوص پلاستیکی برای ایجاد خانه های سبز توزیع کرد.
احمد جاوید باختری مسوول اطلاعات و ارتباطات پروژه ملی باغداری ریاست زراعت مالداری و آبیاری جوزجان به آژانس باختر گفت که هدف از توزیع مواد برای زنان دهقان، ادامه کشت وکار شان در فصل سرما میباشد.
وی افزود،  هریک ازاین تخته های پلاستیکی سی هزار افغانی ارزش دارد و باغداران تا پنج سال میتوانند از آن استفاده کنند.
باختری علاوه کرد، این تخته های مخصوص پلاستیک برای زنان ولسوالی های فیض آباد، آقچه وشهر شبرغان توزیع شد.
گفته میشود ، زنان شامل این پروژه همه خانواده های بی بضاعت اند که از طریق کشت و کار و زراعت امرار حیات مینمایند. لیلما

مشاهده در منبع اصلی