اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

برای صد ها خانواده در بلخ باغچه های سبز ایجاد شده است

مزارشریف 17 عقرب باختر
برای ششصد و پنجاه خانواده باغچه های کوچک سبز و برای هشت هزار خانواده دیگر بذرهای اصلاح شده سبزی دیروز در ولایت بلخ توزیع شد.
احمد فهیم جباری مسوول پروژه ملی باغداری و مالداری در حوزه شمال کشور به آژانس باختر گفت که به هزینه بیست میلیون افغانی از بودجه بانک انکشاف آسیایی برای ششصد و پنجاه خانواده باغچه های خانگی جهت کشت سبزی در چهار فصل سال ساخته شد و برای هشت هزار خانواده دیگر بسته های انواع تخم سبزی ها در ولایت های بلخ ، جوزجان، سرپل و سمنگان توزیع گردید.
وی افزود که هدف از ایجاد باغچه های خانگی و توزیع بذر سبزی برای زنان دهقان در حوزه شمال کشور، ایجاد شغل و خود کفایی اقتصادی آنان می باشد.
هر باغچه خانگی سی هزار افغانی هزینه برداشته است.
جباری گفت که زنانی که زمین در اختیار داشته باشند، پروژه ملی باغداری با همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آنان را زیر پوشش قرار می دهد. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی