اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

قاچاق انسان نقض حقوق بشر است

کابل باختر/ 17/ عقرب
به منظور جلوگیری ازقاچاق انسان موسسه امدادو انکشاف سریع نشستی رابه اشتراک نماینده های با صلاحیت وزارت خانه ها ذیربط امروز دروزارت عدلیه راه اندازی کرد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین نشست مسوولان موسسه امداد و انکشاف سریع در پیوند به پدیده شوم قاچاق انسان به اشتراک کنندگان معلومات ارائه نمود و نگرانی های شانرا در مورد افزایش این پدیده ابراز نمودند.
اشتراک کنندگان به گونه انفرادی دررابطه به چالش های موجود دراین راستا ابراز نظر نمودند  وبرمسوولیت های شان  در راستای مبازه علیه قاچاق انسان و پی آمدهای ناگوار آن در شرایط کنونی تاکید نمودند.
درنتیجه شاملان این نشست دریک هماهنگی تامین امنیت ، اشتغال زایی ، تبلیغ و ترویج درپیوند به عواقب اختطاف ،مهاجرت هاو سایر انواع قاچاق انسان و تطبیق قوانین برای کاهش این بحران رامفید خوانده از مقامات مسوول خواستند که دریک هماهنگی ارگان های مسوول شهروندان کشوررا از پی آمد ها و اضرار پدیده قاچاق انسان آگاه ساخته طرح حفاظتی را برای تقویت مبارزه علیه قاچاق انسان پیشکش نمایند.
ختم/ ماری

مشاهده در منبع اصلی