اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

تعین دین محمد جرئت من‌حیث معاون شورای امنیت ملی

اشرف غنی با صدور حکمی، دین محمد جرئت، را من‌حیث مشاور ارشد عالی ریاست جمهوری و معاون دفتر شورای امنیت در بخش انسجام حمایت از…

مشاهده در منبع اصلی