اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

مهار گرسنگی درکشور برنامه میخواهد

کابل باختر/ 17/ عقرب
بربنیاد گزارش بازنگری محو گرسنگی درافغانستان چهل درصد مردم افغانستان گرسنه اند . با توجه به این رقم که پیرامون صحت و نادرستی سخن درمیان نیست باید جلو رشد گرسنگی درافغانستان راگرفت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، اگر این رقم نتیجه یک سروی دقیق و همه جانبه باشد باید ازکنار آن بدون دقت رد نشد و به آن توجه کرد که چگونه میتوان حداقل مانع رشد میزان گرسنگی درکشور شد.؟
به باور برخی آگاهان که اگر نهادهای دولتی درمصرف شفاف و به جا بودجه انکشافی شان توجه کنند میتوانند برای اشتغال زایی فرصت ساز شوند ، ایجاد اشتغال خود مانع رشد میزان گرسنگی درکشور میگردد.
ازهمه کار ساز تر درامر کاهش میزان گرسنگی درقریه ها آگاهان راه اندازی برنامه های انکشافی درروستاها دربدل توزیع مواداغذایی تاکید می دارند.
ازجانب دیگر نباید برهر مساله به نا امنی تکیه کرد ، جنگ درافغانستان ، جنگ سازمان یافته و متکی به اهداف استخباراتی کشور های منطقه و فرامنطقه ای جریان دارد و به زودی ممکن نیست این جنگ درکشور پایان یابد به این دلیل حکومت باید درپی برنامه سازی درراستای مهار گرسنگی درکشور گردد و هماهنگ با اهداف پایدار ملل متحد که نابودی فقر درجهان را تا سال 2030 درسرخط دارد عمل کند.
به این ترتیب میتوان مدعی شد که کار درراستای محو گرسنگی و فقر که اساس رشد میزان جنایت را در کشور تشکیل میدهند صورت میگیرد.
ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی