اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

کشت زعفران در فاریاب ازدیاد یافته است

فاریاب 17 عقرب  باختر
ریاست زراعت آبیاری و مالداری  فاریاب  جشنواره زعفران  را دیروز در ان ولایت بر گزار کرد
محمد سلیم رنجبر رییس  زراعت فاریاب به خبر نگار اژ انس باختر گفت: این جشنواره به خاطر  بازار یابی  تولید کنندگان این گیاه  و تشو یق  سایر دهقانان به کشت زعفران راه اندازی شد.
او گفت حاصلات  زعفران در ولایت فاریاب نسبت  به سال پار افزایش یافته است و از طریق  کشت این گیاه در 326 قریه برای  چهل زن و ششصد و پنجاه دهقان مرد زمینه کار فراهم شده است .
وی گفت که  در نه ولسوالی  این ولایت  بشمول  شهر میمنه  حدود دو صد جر یب زمین تحت پوشش کشت این نبات قرار گر فته است .
منبع افزود  در سال 1396  توزیع پیاز  زعفران به 117 تن  صورت گر فت و در این مدت  زعفران حاصل  بردارند  در حال حاضر قطعات نمایشی و تکثیر این نبات در این ولایت  به ششصد ونود وچهار قطعه رسیده است
برای اولین  بار در سال 1387 در فاریاب یک دهقان پیاز زعفران  را در پانزده قطعه نمایشی به ابتکار  ریاست زراعت با همکاری دفتر دا کشت کرد و به دلیل اینکه این  ولایت  آب و هوا و خاک  مناسب  برای کشت زعفران دارد تکثیر کشت این گیاه سال به سال  افزایش یافت . شکریه

مشاهده در منبع اصلی