اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

مختار لشکری مدیر نشرات تلویزیون یک مورد حمله تفنگداران غیر مسئول قرار گرفت

مشاهده در منبع اصلی