اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

سرپرست وزارت احیا وانکشاف دهات : دروزارت احیاوانکشاف ودهات جایی برای مفسدان وجود ندارد

کابل باختر 16 عقرب
مجیب الرحمن کریمی ، سرپرست وزارت احیاوانکشاف دهات امروز درکارگاه زیرنام رهنمود پروسه تدارکاتی و حل مشکلات شرکت های ساختمانی گفت، دراین وزارت جای برای مفسدان وجود ندارد.
به گزارش آژانس باختر، این کارگاه که با حضور مسولان 130 شرکت ساختمانی بخش های مختلف آن وزارت برگزارشد، مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیاوانکشاف دهات با تاکید گفت که دراین وزارت جایی برای مفسدین نیست و با افراد مفسد و استفاده جو برخورد جدی می شود.
او همچنان به شرکت های قراردادی گفت که وزارت احیاوانکشاف دهات می خواهد که همه پروژه ها مطابق قرارداد با رعایت مشخصات درج شده عملی شوند.
وی افزود، تاکید ما همیشه براین است که پروژه های انکشافی مطابق مشخصات تخنیکی و مواد قرارداد درساحه تطبیق شود، درین راستا از شرکت های ساختمانی خواهش می کنم زمانی که درپروسه داوطلبی موفق می شوند، پروژه را با کیفیت تعیین شده و درزمان معین آن به پایه اکمال برسانند.
دراخیراشتراک کننده گان این کارگاه به بحث پیرامون مشکلات و دریافت را حل درموارد مختلف به بحث پرداختند.فهیم

مشاهده در منبع اصلی