اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

حل موضوع افغانستان نیاز به احیای گفتگوها میان روسیه و امریکا دارد

مشاهده در منبع اصلی