اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

جلسۀ شورای عالی اراضی و آب به‌ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

جلسۀ شورای عالی اراضی و آب به ‌ریاست محمد اشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، پروژۀ معلوماتی قیمت ملکیت های افغانستان، طرح ایجاد بانک معلوماتی زمین های دولتی، پلان پنج سالۀ آب و تفاهمنامه های همکاری علمی و تخنیکی پوهنتون پولی تخنیک و شرکت المدینه با ادارۀ مستقل اراضی افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این جلسه که شام روز […]

مشاهده در منبع اصلی