اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 قوس , 1396

جلسۀ شورای عالی اراضی و آب به‌ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

جلسۀ شورای عالی اراضی و آب به ‌ریاست محمد اشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، پروژۀ معلوماتی قیمت ملکیت های افغانستان، طرح ایجاد بانک معلوماتی زمین های دولتی، پلان پنج سالۀ آب و تفاهمنامه های همکاری علمی و تخنیکی پوهنتون پولی تخنیک و شرکت المدینه با ادارۀ مستقل اراضی افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این جلسه که شام روز […]

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی