اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

وقوع انفجار دومی در داخل ساختمان تلویزیون شمشاد

مشاهده در منبع اصلی