اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

جلسۀ به منظور بحث روی ایجاد مرکز تنظیم معلومات مکانی، دایر گردید

جلسۀ به منظور بحث روی طرح ایجاد مرکز تنظیم معلومات مکانی کشور، امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید. ابتدا، نورالله ستانکزی رئیس احصائیۀ وزارت زراعت و مالداری، گزارشی را در مورد وضعیت فعلی معلومات مکانی و مرکزی ساختن آن، به جلسه ارائه نموده و نیز پیشنهاداتی را جهت استفادۀ موثر از […]

مشاهده در منبع اصلی