اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

خط سیر مقام های دولتی،راه بندان،جهنمی برای پایتخت نشینان!

پایتخت نشینان به ویژه افرادی که وظیفه دارند باید ساعت ها پیش از خانه حرکت کنند تا حداقل سر وقت به وظیفه برسند، همینگونه زمانیکه ساعت چهار دفتر را ترک می کنند و قصد رفتن به خانه در هر نقطه شهر کابل را داشته باشند جدا از همه مشکلات روز مره و همیشگی که دامنگیر شان است امکان آن نیست که بیش از یک ساعت هم در راه بندان گیر نمانند.

مشاهده در منبع اصلی