اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

تاکید برفراهم آوری تسهیلات لازم برای فعالیت آزاد رسانه ها درهرات

شهرهرات 15 عقرب باختر
والی هرات برفراهم آوری تسهیلات لازم بخاطر فعالیت آزاد خبرنگاران واصحاب رسانه ها تاکید نمود.
محمد آصف رحیمی والی هرات دردیداربا اعضای کمیته مشترک امنیت ومصونیت خبرنگاران گفت: فعالیت آزاد خبرنگاران ودسترسی اسان اصحاب رسانه به اطلاعات ومعلومات یک حق است که باید تمام ادارات درراستای تامین این حق تلاش نمایند.
والی هرات درعین زمان ازتلاش آن کمیته درجهت ایجاد فضای مصئون وامن کاری برای خبرنگاران درولایت هرات قدردانی نمود وبرتداوم این تلاش تاکید کرد.
فواد احمدی معاون کمیته امنیت ومصئونیت خبرنگاران نیز خوهان حضوراعضای کمیته درجلسه اداری ولایت وصحبت بامسولان ادارات دولتی شد. 
درین نشست همچنان آریا رئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ ازپیگیری آن اداره غرض تقویت اطلاع رسانی وفراهم ساختن فضای مناسب کاری به خبرنگاران اطمینان داد.
درین نشست موضوعاتی چون ایجاد صندوق پولی بخاطرحمایت ازخبرنگاران درمواقع ضرورت نیزمطرح شد وفیصله شدتادرتفاهم بامقامات مرکزی درین راستا اقدام شود.
شرکت کنندگان این نشست بردفاع ازحقوق خبرنگاران تاکید ورزیدند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی