اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

زنان ،اسناد تحصیلی شانرا حصول کردند

کابل باخت/ 15/ عقرب
فارغان اولین دوررشته درمطالعات زنان "اسناد تحصیلی شانرا حصول کردند
این دانشگاه درسطح کشور اولین موسسه تحصیلات عالی است که سندی تحصیلی را با تمرکز برجندر(تساوی جنسیتی )و موضوعات مربوط به زنان را ارائه میکند .
به گزارش آژانس باختر ، این رشته به کمک کوریای جنوبی و برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد در پوهنتون کابل راه اندازی شد.
فارغان این رشته 22 تن میباشند که هفت مرد نیز شامل آنان است .
یکتن ازاین فارغان که مرداست میگوید " این آغاز یک تغییر است " .
وی افزود : با فراگیری این برنامه ما میتوانیم جایگاه ووضعیت زنان را درجامعه مان بشناسیم ."
ذکیه یکتن از دختران فارغ این رشته میگوید که امیدوار است بتوانند از توانمندی های شان برای بهبود وضعیت زنان کشور استفاده خوبی نمایند.
باید گفت ، درزمان حاکمیت طالبان درکشور که زنان از ابتدایی ترین حقوق شان محروم شده بودند ، ارائه چنین سند تحصیلی غیر قابل تصور بود، چون زنان از حق تحصیل هم محروم شده بودند . ماری نبردآئین

مشاهده در منبع اصلی